Menighedsplejen

Menighedsplejen

Sankt Andreas Sogns Menighedspleje

Sankt Andreas Sogns Menighedspleje er en selvstændig juridisk forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde og er en videreudvikling af Skt. Andreas Sognestøtte. Menighedsplejen er desuden medlem af Samvirkende Menighedsplejer, som du kan læse mere om her.

Menighedsplejens formål er at varetage kirkens diakonale og sociale opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Skt. Andreas Sogns Menighedspleje

1. Navn og hjemsted

1.1. Skt. Andreas Sogns Menighedspleje er en selvstændig juridisk forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde. Skt. Andreas sogns Menighedspleje er en videreudvikling af Skt. Andreas Sognestøtte og midler fra denne overflyttes til menighedsplejen.

1.2. Menighedsplejens hjemsted er Randers kommune, Aarhus stift.

1.3. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

2. Formål

Menighedsplejens formål er at varetage kirkens diakonale og sociale opgaver over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

3. Årsmødet

3.1. Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i forbindelse med et menighedsmøde inden 15. maj.

3.2. Alle på årsmødet fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet, har stemmeret ved årsmødet

3.3. Indkaldelse til årsmøde sker ved offentliggørelse med mindst 3 ugers varsel.

3.4. Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af menigheden (jf. pkt. 3.2) ønsker det.

3.5. Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden:

· Valg af dirigent

· Bestyrelsens beretning

· Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

· Budget for indeværende regnskabsår

· Indkomne forslag

· Valg af bestyrelsesmedlemmer

· Valg af 2 revisorer

· Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant

· Eventuelt

3.6. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet.

3.7. Årsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

3.8. Valg gælder for 2 år - valg af revisorer og suppleanter dog kun 1 år.

3.9. Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt blot en årsmødedeltager ønsker dette.

4. Bestyrelsen

4.1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges således:

2 medlemmer vælges af årsmødet for to år (1 vælges i lige år, 1 i ulige år)

2 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt valgte, medlemmer gældende for 2 år. (Genvalg kan finde sted). Dette finder sted på menighedsrådets konstituerende møde.  

1 af sognets præster.

4.2. Skt. Andreas kirkes sognemedhjælper deltager i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Desuden kan relevante personer inviteres til at deltage i bestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

4.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og evt. kasserer.

Kassererfunktionen kan varetages af en person uden for bestyrelsen.

Hverken formand eller næstformand kan vælges som kasserer.

4.4. Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst 4 gange årligt.

4.5. Formanden er ansvarlig for mødeindkaldelse og mødeledelse. 

4.6. Der skrives beslutningsreferat af møderne, som underskrives på mødet.

4.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Der træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

5. Regnskab

5.1. Regnskabsåret er kalenderåret.

5.2. Årsregnskabet udarbejdes efter lovgivningens regler og revideres af 2 revisorer.

6. Vedtægtsændringer og ophør

6.1. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede på et årsmøde stemmer herfor.

6.2. Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer.

6.3. Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse og af menighedsrådet. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede på det efterfølgende årsmøde stemme herfor.

6.4. I tilfælde af menighedsplejens ophør træffer menighedsrådet i samråd med Samvirkende Menighedsplejer beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med menighedsplejens formål.

 

Vedtaget den 11. dec. 2011