Menighedsråd i Lem og Sankt Andreas sogne

Menighedsråd

Menighedsråd

De enkelte sogne i folkekirken ledes af et menighedsråd, der vælges for en periode på fire år.

Næste menighedsrådsvalg er i efter året 2016.

Menighedsrådet er et frivilligt, spændende, ulønnet og meget alsidigt arbejde.

Ca. hver anden måned holdes der menighedsrådsmøde i Sankt Andreas, lidt færre i Lem sogn.
De enkelte medlemmer melder sig til forskellige udvalg, som også holder møder.

Alle, der bor i sognet eller har løst sognebånd til en af sognets præster, kan vælges og vælge.

Læs mere om folkekirken på folkekirken.dk

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådets opgaver
 
Menighedsrådet - et frivilligt, spændende, ulønnet og alsidigt arbejde

Under reformationen overgik kirkerne fra at være ejet af borgerne til at være ejet af kongehuset.
I 1903 blev det ved lov vedtaget, at kirkerne skulle have en vis selvstyring.
Derfor oprettede man menighedsrådene ved samtlige kirker. Menighedsrådene er kirkernes bestyrelser.
Menighedsrådene vælges hvert 4 år.
Antallet af medlemmer, afgøres ud fra sognets størrelse. I Sankt Andreas Sogn er der ni valgte medlemmer, derudover er præsterne altid menighedsrådsmedlemmer. I Lem Sogn er der fem valgte + præsterne.

Når en person vælges til menighedsrådet, skriver han/hun under på dette løfte:
"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."

Meget kort kan siges, at menighedsrådets opgaver er:
-  Administration og forvaltning af kirkens bygninger og økonomiske midler.
-  Medbestemmelse omkring gudstjenester bl.a. bestemme hvilken gudstjenesteordning, der skal bruges.
-  At være arbejdsgiver for kirkens ansatte (præsterne er dog uafhængige af rådet i embedsførelse).
-  At indstille, hvilken ansøger, man helst vil have ved ansættelse af præst.
-  At skabe gode rammer om det kirkelige liv i sognet og være drivkraft bag forskellige kirkelige aktiviteter i sognet.

I menighedsrådene nedsættes forskellige udvalg.
Her skal til eksempel blot nævnes bladudvalget, børn- og ungeudvalget, aktivitetsudvalget og sognemedhjælperudvalget.

Menighedsrådet har meget vide rammer for, hvilke opgaver det kan varetage i sognets interesse.
Rådet kan gennem sit arbejde være med til at gøre kirken til en levende del af sognet og til et sted, man samles for at deltage i et fællesskab omkring forskellige aktiviteter og arrangementer inden for det kirkelige liv i sognet.