Det sker i Sankt Andreas

- - -

Hvis listen herover er tom - med teksten 'No news available' - er der ikke flere begivenheder i denne kirkebladsperiode.


Kirkebladet udkommer fire gange årligt:

Nr. 1: December - januar - februar

Nr. 2: Marts - april - maj

Nr. 3: Juni - juli - august

Nr. 4: September - oktober - november.

Du kan læse mere om kirkebladet hér.

Nyheder i Sankt Andreas

I løbet af året sker der mange spændende ting i Sankt Andreas Sogn.

Følg med i kirkebladet og find os på vores Facebookside "Skt. Andreas kirke Randers", hvor vi løbende opdaterer, alle aktiviteter omkring kirken.

Ledig stilling som sognediakon

Ledig stilling som sognediakon

Stillingsopslag for ledig stilling som sognediakon i Sankt Andreas Kirke ses nedenfor.

Hent stillingsopslaget som PDF (klik på linket)

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Marianne Deichmann tlf. 29 92 27 32 eller mail 9078fortrolig-(at)-sogn-dot-dk

---

Sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder

En stilling som sognediakon (sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder) ved Sankt Andreas Kirke, Sankt Andreas Sogn, Hadsundvej 81, 8930 Randers NØ, er ledig til tiltrædelse pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.

Stillingen er på 37 timer pr. uge i gennemsnit.
Løn efter gældende overenskomst, uddannelse samt anciennitet.

Vi ønsker en engageret og imødekommende kirke- og kulturmedarbejder med ben i næsen, som befinder sig godt blandt vores mange målgrupper. Vi har tradition for, og lægger meget vægt på, et godt samarbejde blandt de ansatte om at lave kirke. Derfor søger vi en medarbejder med gode samarbejdsevner, men som stadig kan varetage selvstændigt arbejde.

Vi søger en med relevant baggrund og gerne med kompetencer inden for arbejde med børn og unge og inden for diakonalt, socialt arbejde i sognet og arbejdet med kirkelige fælleskaber.


Stillingen
Sognemedhjælperen skal varetage følgende opgaver:
•    Deltage i og være medudvikler af vores børne- og familiegudstjenester.
•    Diakonalt, socialt arbejde i sognet.
•    Deltage i undervisning af minikonfirmander sammen med kirkens præster og organister.
•    Varetage kontakten til og koordinering af de frivillige kræfter i kirken.
•    Være tovholder for kirkens aktivitetshus.
•    Skabe nye tilbud for børn og unge.
•    Deltage i personalemøder med de andre ansatte.

Vi forventer, at du:
•    Er spydspids for det diakonale og sociale arbejde i sognet.
•    Har lyst til at arbejde med forskellige mål- og aldersgrupper, herunder særligt børn og unge.
•    Er en holdspiller og passer ind i en arbejdsform, hvor kirkens personale, menighedsråd og
      øvrige frivillige samarbejder om at skabe aktiviteter og liv i sognet.


Sankt Andreas Kirke
Sankt Andreas Kirke ligger i det nordlige Randers og er indviet i 1971. Sognet er et blandet sogn med både etagebebyggelse og parcelhuskvarter. Sankt Andreas Sogn har ca. 5.800 indbyggere. Sognet har tradition for diakonalt arbejde og for arrangementer, hvor der skabes rum for alle. Skt. Andreas er en kirke, hvor alle aldersgrupper er repræsenteret.

I Skt. Andreas kommer du til at arbejde sammen med to præster, to organister, to kirketjenere, to kordegne/daglig leder, en regnskabsmedarbejder samt en række frivillige og menighedsråd.

Vi ønsker glade og sunde medarbejdere og har derfor en røgfri arbejdsplads.

Kirken og kirkens lokaler kan forenes, således at man ved arrangementer i kirken kan udvide og bruge en del af lokalerne og omvendt. I Sankt Andreas Kirke findes både orgel og flygel i kirkerummet, og et klaver i konfirmand-/mødelokale så musik kan inddrages i mange af de aktiviteter, vi laver.

Skt. Andreas har pt. to kor; et aspirantkor som primært synger til familiegudstjenesterne, og et pigekor som synger til alle andre gudstjenester.

Op ad kirken ligger den tidligere præstebolig, som nu fungerer som aktivitetshus; kaldet Andreashuset. Huset bruges af forskellige foreninger og grupper med større eller mindre tilknytning til kirken.


Ansættelsen
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Randers i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Sankt Andreas Sogns Menighedsråd beliggende Hadsundvej 81, 8930 Randers NØ.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen jfr. bl.a. § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019 Gældende (www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210905).

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Bemærk, at nogle uddannelser indenfor kristendom/religion og diakoni opfylder uddannelseskravet – læs nærmere i cirkulæret.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunuddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24 kr. – 379.975,98 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 301.113,39 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunuddannelse, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 301.113,39 kr. – 430.161,36 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 315.451,45 kr.(nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.507,40 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 875,21 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er for løngruppe 1: 301.113,39 kr. årligt (fikspunktet) - og for løngruppe 2: 315.451,45 kr. årligt (fikspunktet) ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu


De praktiske ting
Du kan finde ud af mere om kirken, vores ansatte og menighedsråd, samt om sognets aktiviteter m.m. på facebook - @andreaskirke eller vores hjemmeside www.andreas-lem.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Marianne Deichmann tlf. 29 92 27 32 eller mail 9078fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9078fortrolig@sogn.dk
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den tirsdag 14/1 2020 kl. 12:00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag den 23/1 og mandag 27/1 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at:
• der vil blive indhentet referencer
• der vil blive indhentet børneattest med fornyelse
• ansættelse vil ske med en prøvetid på tre måneder

Se nyhed om 'Babysalmesang' og 'Aktiviteter for børnefamilier'

Se nyhed om 'Babysalmesang' og 'Aktiviteter for børnefamilier'

I Sankt Andreas Kirke er der mange gode aktiviteter for børnefamilier. Bl.a. kan du gå til Babysalmesang, Aspirantkor samt Juniorkor. Derudover er der i Skt. Andreas kirke tradition for en årlig juletræsfest, med musik og underholdning samt godteposer. Der er også en årlig fastelavnsfest med tøndeslagning og sang i kirken. Præsterne arrangerer løbende familiegudstjenester, en kortere gudstjeneste, hvor børnene har mulighed for at komme i kirke under deres forudsætninger. Her vil der oftest indgå et fadervor, salmer for børn, samt en god historie. Efterfølgende vil der også ofte være bespisning, eller anden aktivitet.

Se mere om 'Babysalmesang'

Konfirmationsdatoer i Sankt Andreas

Konfirmationsdatoer i Sankt Andreas

Oversigt over konfirmationsdatoer i Sankt Andreas finder du hér (klik på linket)

Nyt menighedsråd i Sankt Andreas

Menighedsrådet i Sankt Andreas Sogn, 2016 – 2020

Følgende er valgt til menighedsrådet:
Anne Barslund
Anne Outzen
Dorte Barslund
Henrik Jensen
Julie T. Ballegaard
Lene Hersom Laursen
Marianne Deichmann
Susanne L. Hoffmann
Stedfortræder: Per Demming
(Præsterne er fødte medlemmer af menighedsrådet)


Menighedsrådet har konstitueret sig således:
Formand: Marianne Deichmann
Næstformand: Anne Outzen
Kirkeværge: Lene H. Laursen
Kasserer: Anne Barslund
Kontaktperson: Anne Outzen
Bygningskyndig: Per Demming (valgt uden for menighedsrådet)
Underskriftsberettiget: Anne Outzen
Stående udvalg’/FU: Julie T. Ballegaard, Susanne L. Hoffmann blev valgt.
   Herudover kontaktperson og formand samt præsterne og daglig leder
Præsteboligudvalg: Dorte Barslund og Henrik Jensen
Valgbestyrelse: Lene H. Laursen (form.), Susanne L. Hoffmann og Henrik Jensen